Liv Mellem HuseneSærligt fokus på trivsel og arbejdsglæde i NAB

Særligt fokus på trivsel og arbejdsglæde i NAB

Siden Furesø og Frederiksborg Boligselskab fusionerede i sommeren 2023 og blev til Nordsjællands Almene Boligselskab (NAB), har der været gjort en ekstraordinær indsats for at sikre sammenhold og god arbejdskultur

Artiklen er skrevet af Maiken Kihlberg Nissen, Kommunikationsmedarbejder NAB. Video er produceret af Mads Klim Jacobsen, KAB Kommunikation

I Nordsjællands Almene Boligselskab (NAB) er man slet ikke i tvivl om, at medarbejdernes trivsel er afgørende for deres motivation og den indsats, de leverer på arbejdspladsen.

Derfor har ledelsen også haft et særligt fokus på netop medarbejdernes mentale trivsel i forbindelse med den fusion, der ligger bag NAB, som blev en realitet d. 1. juli 2023 efter det tidligere Furesø Boligselskab og Frederiksborg Boligselskab gik sammen under et og samme navn.

Ledelsen har været opmærksom på de udfordringer, en fusion kan føre med sig i form af utryghed i forhold til ens arbejdssituation eller de forandringer, det kan medføre. Det har derfor været ledelsens hensigt at føre alle medarbejdere i den nye organisation trygt igennem fusionen samtidig med, at Nordsjællands Almene Boligselskab fremstår som en samlet enhed – om end med plads til forskelligheder.

En fusion fører som bekendt både et møde mellem nye kollegaer og nye kulturer med sig, og foreningen af flere forskellige medarbejdergrupper med hver sin kultur er ikke en uproblematisk størrelse.

Med fokus på denne potentielle udfordring indgik driftsledelsen et samarbejde med et eksternt konsulentfirma, Budden Optimering, som skulle bidrage til, at fusionen og dermed forandringsprocessen kunne blive brugt til at styrke virksomheden.

“Det er vigtigt for os at sikre, at fusionen ikke skaber utryghed hos den enkelte medarbejder, og at vi får skabt et fælles ståsted for de fusionerede organisationer. For at kunne gøre dette bedst muligt har vi fra start af været bevidste om, at det er helt essentielt at inddrage medarbejderne aktivt i processen, så de selv er med til at forme vores nye arbejdsplads,” siger kundechef, Bettina Jarl Darlslund.

Støttet af Velliv Foreningen

Med støtte fra Velliv Foreningen blev det muligt at lave et omfangsrigt 8 måneders forløb. Sammen med konsulenten Rikke Budden blev projektet Bedre selv – Bedre sammen sat i søen.

Rikke har haft alle medarbejdere og ledere i organisationen igennem individuel coaching, hvor hun har benyttet personlighedsprofiler til at skabe indsigt i egne præferencer hos den enkelte.

“Personlighedsprofilerne har som formål at styrke forståelsen for forskelligheder og at give den enkelte medarbejder indsigt i egen, foretrukken adfærd, som kan styrke samarbejdet og kommunikationen med kollegaer og beboere. Coachingen har skabt et fokus på den enkelte medarbejders og leders egen udvikling,” fortæller Rikke Budden.

Forløbet bestod desuden af 4 workshops, hvor personalegruppen og ledere har talt om de forskellige personlighedsprofiler, der eksisterer og forskelligheden af dem. Derudover har det også været vigtigt at italesætte centrale værdier i Nordsjællands Almene Boligselskab. Værdier som er definerende for den overordnende kultur på arbejdspladsen. Formålet med de forskellige workshops var også at styrke relationerne på tværs af alle medarbejderne.

“Udover det faglige indhold har et vigtigt element i forløbet været, at vi har mødt hinanden og samarbejdet om forskellige opgaver. På den måde har vi lært hinanden at kende, og jeg synes, at det har givet en styrket følelse af, at man er en del af fællesskabet. Der er blevet nedsat arbejdsgrupper, som vi selv tager aktivt del i. Det vidner om, at vi har medindflydelse på vores arbejdsplads,” siger Aritz Gogorza, servicemedarbejder i NAB, inden serviceleder Jannick Stæhr supplerer:

“I arbejdsgruppen forsøger vi at konkretisere de tilbagemeldinger, vi tager med fra de forskellige workshops. De skal danne baggrund for de værdier og den kultur, der definerer vores arbejdsplads. Tanken er, at arbejdet skal munde ud i et fysisk dokument, som skaber fælles leveregler for alle ansatte, og som nyansatte såvel som allerede ansatte kan orientere sig i.”

Trivsel er afgørende for virksomhedens kerneydelse

En investering i medarbejderes mentale sundhed er ikke kun afgørende for trivslen på arbejdspladsen. Det falder også positivt tilbage på virksomhedsdriften, som i NAB er at vedligeholde godt 2700 lejemål og servicere i omegnen af 6000 beboere.

“Vores inddragelse i processen har gjort, at jeg som medarbejder føler mig hørt og set. Den proces, vi har været igennem, adskiller sig fra en almindelig trivselsmåling ved, at man mærker, at der bliver lyttet til en og handlet på de input, man har. Det fokus, der er på, at vi som medarbejdere trives, og at vi har mulighed for at udvikle os i vores job, synes jeg er meget motiverende i dagligdagen. Det får mig til at gøre mit bedste,” forklarer Majbritt Pedersen, servicemedarbejder i NAB.

Forløbet har skabt et sundt fundament for det fremadrettede arbejde på tværs af organisationen. Der er nedsat arbejdsgrupper som i fremtiden skal arbejde med alt fra kortlægning af medarbejderkompetencer og fælles værdier til brug af nye kommunikationskanaler og forslag til kommende sociale arrangementer.

Arbejdstøjet er ikke lagt på hylden, selvom forløbet Bedre Selv – Bedre sammen er afsluttet. Tværtimod. Det har dannet grobund for en fortløbende proces med et kontinuerligt fokus på kommunikation, information og optimering af arbejdsprocesser. En fortløbende proces uden udløbsdato, der fordrer samarbejde på tværs og styrker både den enkelte medarbejders kompetencer, medarbejdertrivsel og effektivisering i organisationen.

Seneste nyt

Andre læste også